Regler for drikkevand på skibe

Test af drikkevand på skibe

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B

Regel 20.1 Drikkevandsanlæg

1 Fast indbyggede drikkevandstanke skal have kofferdam mod tanke, der kan anvendes til andre væsker, olie og lignende. Kofferdamme kan dog udelades mod tanke udelukkende bestemt for søvand. Skibssiden under lastet vandlinie må i nittede skibe ikke danne begrænsninger for en drikkevandstank.

Tilmeld nyhedsbrev og få sendt Gratis information om, hvordan du sparer tid og omkostninger på:

  • Tjek FW-tanke og rør på 3 minutter
  • Hurtig idriftsætning efter reparationer
  • Sporing af forureningskilder på 1 time

LuminUltra Water Test

LuminUltra i boks
Bjarne Ravn, Aquatex - Water Mnagement

Projektchef Bjarne Ravn

  • LuminUltra Water Test - vandanalyser på 3 min.
  • Hurtig vandanalyse med råd om forebyggelse
  • Effektiv rensning og desinfektion
  • Fødevaregodkendte desinfektionsprodukter
  • Træning af mandskab i rens af ferskvandsanlæg
  • Udstyr til desinfektion og rens af FW-tanke

- RING: TLF: +45 70 260 400 -

Vi har renseteams i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland

2 Drikkevandstankene skal have de fornødne mandehuller, og de skal i videst muligt omfang være tilgængelige for såvel udvendigt som indvendigt eftersyn. Tillader deres bygning og størrelse ikke adgang til deres indre, skal de være forsynet med et tilstrækkeligt antal rensehuller.Mandehuller og/eller rensehuller og deres dæksler skal være således konstrueret, at ansamling af urenheder over dækslerne undgås.

2(a) Mandedæksler og rensedæksler skal være monteret på karme mindst 50 mm høje og være mærket »Drikkevandstank«.

2(b) Alt stål i drikkevandstanke skal være fuldsvejst. Alle indvendige overflader, herunder overflader i mindre beholdere o.l., skal have en egnet overfladebehandling, der er godkendt af Søfartsstyrelsen, af andre sundhedsmyndigheder, som er accepteret af Søfartsstyrelsen, eller af anerkendte organisationer i henhold til accepterede standarder.

2(c) Der må ikke føres rør, der indgår i andre rørsystemer, gennem drikkevandstanke.

2(d) Tankene skal kunne tømmes helt, enten ved sugning fra tankens laveste punkt eller gennem en bundskrue.

3 Luftrør og påfyldningsrør til tanke skal være ført op i forsvarlige højder over dæk, minimum 400 mm. Luftrørets munding skal være indrettet således, at urenheder ikke kan komme ind i tankene ad denne vej. Påfyldningsrør skal være forsynet med dæksler, der ikke må kunne forveksles med dæksler til tanke for andet formål.

4 Drikkevandstanke skal være forsynet med standrør eller anden godkendt pejleanordning, der skal være således indrettet, at der ikke ad den vej kan tilføres vandet forurening. Såfremt pejlrør for pejlstok/bånd er monteret, skal lukkemidlet hertil kunne aflåses f.eks. med hængelås, og der skal påmærkes »Drikkevandstank«.

5 Drikkevandstanke skal af hensyn til ventilation normalt være forsynet med mindst to luftrør, der skal være forsynet med fintmasket net.

6 Pumper skal være af membran- eller centrifugaltypen eller anden formålstjenlig type, der ikke kræver smøring af de dele, der er i forbindelse med drikkevandet.

7 Rørsystemet må ikke have forbindelse med andre rørsystemer i skibet, og der må kun benyttes materialer og komponenter, der er egnede til formålet (f.eks. VA-godkendt17) ). Dersom rørledningerne til drikkevandssystemet er mærket, skal mærkningen være i overensstemmelse med gældende standardiseringsregler. Blinde stikledninger på hovedledninger skal være forsynet med afspærringsmiddel ved hovedledningen.

7(a) Hvis et sprinklersystem er indrettet sådan, at det kan tage vand fra FW tanke, og/eller FW rørsystemet, skal det sikres, at der ikke kan ske en SW kontaminering af FW-systemet.

7(b) Rør, der kan blive udsat for frost, skal være tilstrækkeligt isolerede eller på anden måde sikres mod at fryse til. Rør for drikkevand må ikke føres gennem tanke beregnet for andre væsker med undtagelse af tanke for søvand.

8 Hvis ferskvandsgeneratorer og lignende installeres, skal søsugningen fra ferskvandsgeneratorer og lignende apparater være placeret klar af alle afløb fra skibet.

9 Når der er kommet vand på drikkevandsanlægget, men inden dette tages i brug, skal der foretages en kemisk og bakteriologisk analyse af drikkevandsprøver fra anlægget.

10 Vandprøverne, hvoraf en skal være fra kabyssen, skal være udtaget af et anerkendt laboratorium (f.eks. levnedsmiddelkontrollen) og analyseret af et anerkendt laboratorium.Retningsgivende for Søfartsstyrelsens godkendelse vil være laboratoriets analyserapport med kemisk og bakteriologisk analyse samt konklusion.

11 Ved konstatering af forurenet drikkevandsanlæg skal der foretages en desinfektion udført i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om desinfektion ved rengøring af drikkevandstanke og drikkevandsledninger i skibe.

Regel 20.2 Test af drikkevand - på skibe

Det skal sikres, at drikkevandet ombord (som anvendes til humant forbrug) er af en tilfredsstillende kvalitet egnet til formålet. Dette skal kunne dokumenteres ved hjælp af regelmæssige analyser målt op imod internationale standarder.

Aquatex Water Management har bidraget ved udarbejdelsen af:
Seahealth: "Vejledning for drikkevand"
Du kan købe den seneste version hos SEA Health & Welfare

"Vær opmærksom på, at man skal sikre sig, at drikkevandets kvalitet om bord, gør det egnet som drikkevand. Der skal være et kontrolprogram for dette."

Med LuminUltra Water Test og LuminUltra Cloud kontrolprogram får du adgang til begge dele.

Desinfektion af ferskvand på skibe
​ Desinfektion af ferskvand på skibe kan være en nødløsning, hvis der er konstateret en ferskvandsforurening om bord, og der[...]
Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: